Foto:

Onttrekkingsverbod ter bescherming

Van de redactie

Kanaal van Deurne en Helenavaart

Om de Peelvenen (Deurnsche Peel, Groote Peel en De Bult) te beschermen tegen de gevolgen van de aanhoudende droogte, breidt waterschap Aa en Maas het onttrekkingsverbod voor het beregenen met oppervlaktewater uit. Het verbod geldt nu ook voor het Kanaal van Deurne en de Helenavaart.

Deurne - Door de aanhoudende droogte, hoge temperaturen en daaraan gekoppelde lage waterstanden kunnen de Peelvenen onherstelbaar beschadigen. Hoogveen komt nog maar op paar plekken in Nederland voor en de Peel is er daar een van. Om het unieke hoogveen te laten bestaan is een stabiel waterpeil noodzakelijk.
Er zijn geen garanties dat er overal en altijd voldoende zoet water beschikbaar is. Bij ernstige watertekorten, zoals nu, hanteren de Brabantse waterschappen een verdringingsreeks voor de verdeling van het beschikbare zoet water. Deze reeks geeft de rangorde aan bij de verdeling van het beschikbare water. De Peelvenen vallen in categorie 1. Gezien de huidige weersverwachtingen en warmte is het nodig om het water in het gebied rondom de Peelvenen anders te verdelen. De sloten en beken rondom de Peelvenen hebben een stabiel waterpeil nodig om voor voldoende tegendruk te zorgen zodat het water in de Peelvenen niet wegloopt. Het resultaat is dat er naar andere sloten en beken in de omgeving minder water gestuurd wordt. Sinds 7 juni geldt er al een algeheel onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater voor het hele gebied van Aa en Maas ten zuiden van de lijn 's-Hertogenbosch – Nuland – Herpen. Daar zijn nu het Kanaal van Deurne en de Helenavaart bijgekomen. Het gaat om een algeheel onttrekkingsverbod met uitzondering van drinkwater voor vee, het blussen van branden en het onttrekken via een regelbaar drainagesysteem. Het verbod geldt niet alleen voor de agrarische sector. Het sproeien van de tuin met water uit een sloot of beek is ook verboden, net als het besproeien van sportvelden. Actuele waterinfo is te vinden op het waterdataportaal van Aa en Maas.

Met het instellen van een onttrekkingsverbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen. Door de lage waterstanden kan er schade ontstaan aan oevers en kaden en is er kans op sterfte van dieren en planten in sloten en beken. Zodra de omstandigheden dit toelaten, wordt het verbod ingetrokken. Dit maakt het waterschap bekend met een persbericht, via www.aaenmaas.nl en www.officielebekendmakingen.nl

Meer berichten