De (oude) gemeenteraad van Helmond bijeen. Foto: Henk van Dijk.
De (oude) gemeenteraad van Helmond bijeen. Foto: Henk van Dijk. (Foto: Henk van Dijk)

Nieuwe vergaderstructuur voor de raad

De nieuwe gemeenteraad start met een nieuwe vergaderstructuur. Hierdoor is de raad vanaf de start betrokken bij het ontwikkelen -w beleid. Inwoners zien duidelijker op welke momenten zij het beste mee kunnen doen met de raad en invloed uit kunnen oefenen op de totstandkoming van een raadsbesluit.

HELMOND - Een belangrijke taak van de gemeenteraad is het vertegenwoordigen van de inwoners door de hoofdlijnen te bepalen van het gemeentelijk beleid. De raad houdt ook toezicht op het dagelijks werk van het college van burgemeester en wethouders. Met de nieuwe vergaderstructuur kan de raad efficiënter werken, beter sturen en heeft meer mogelijkheden inwoners te betrekken in een vroeg stadium. Voortaan vinden iedere maand de volgende vergaderingen plaats:
In week 1 vergadert het presidium (de voorzitter van de raad, de waarnemend voorzitter en de fractievoorzitters) en is er de podiumbijeenkomst.
In week 2 vergaderen de opiniecommissie Inwoners en opiniecommissie Omgeving.
In week 3 vergaderen de adviescommissie Inwoners en adviescommissie Omgeving.
En in week 4 vindt de gemeenteraadsvergadering plaats.
Alle vergaderingen zijn op dinsdagavond. De agenda's staan op https://helmond.raadsinformatie.nl en in weekbladen Traverse en De Loop. De vergaderingen starten om 19.30 uur in Boscotondo. De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op dinsdag 3 juli om 19.30 uur in de Raadzaal, Boscotondo.

Podiumbijeenkomst

Tijdens de podiumbijeenkomsten haalt de raad informatie op bij bijvoorbeeld inwoners of professionals, of deelt juist informatie met elkaar of wisselt ervaringen uit. Op deze manier wil de raad beleid ontwikkelen met draagvlak uit de omgeving.

Commissievergaderingen

Er zijn twee soorten commissievergaderingen. Vergaderingen die zijn bedoeld om in een vroeg stadium om meningen te vragen, de opiniecommissies. Hierin bespreekt men welk beleid de raad wil gaan maken, welke scenario's er mogelijk zijn, welke partijen zijn betrokken, welke mogelijkheden de raad ziet of juist niet. In de adviescommissies bespreken raads- en commissieleden onderwerpen inhoudelijk en geven tot slot een advies. De adviescommissie geeft aan of een onderwerp naar de raadsvergadering gaat als hamerstuk (hierover wordt dan niet meer gediscussieerd) of als bespreekstuk.

Raadsvergadering

Een week later neemt de raad over deze onderwerpen een besluit tijdens de raadsvergaderingen. Over de meeste onderwerpen wordt dan inhoudelijk niet veel meer gezegd, er wordt alleen nog gestemd. Alleen de onderwerpen waarover veel politieke discussie is, komen in de raadsvergadering nog uitgebreid aan de orde. Live meekijken kan via: helmond.raadsinformatie.nl.

Meer berichten
Shopbox