<p>De gemeenteraad van Helmond bijeen.&nbsp;</p>

De gemeenteraad van Helmond bijeen. 

(Foto: Henk van Dijk)

Extra steun voor de stad door corona

Het college van B&W heeft 6 oktober een sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 aan de gemeenteraad aangeboden. Naast de begroting is er eerder dit jaar een voorstel gedaan aan de gemeenteraad waarin een extra investering van ruim 11 miljoen euro wordt voorgesteld om de stad te ondersteunen in de coronacrisis. Op 10 november besluit de gemeenteraad over de financiële stukken.

HELMOND - Het gemeentebestuur wil de inwoners, ondernemers en ook de verenigingen, stichtingen en clubs zoveel mogelijk ondersteunen in deze coronacrisis. In de begroting wordt voorgesteld om extra aandacht te besteden aan de wijken waarin de achterstand ten opzichte van andere wijken in Helmond het grootste is. Helmond-Oost, Helmond-West, Helmond-Noord en de Binnenstad. Door aandacht te besteden aan de jongeren in het bijzonder, leefbaarheid, openbare ruimte en de digitale kansen. Specifiek voor Rijpelberg stelt het college voor om een multifunctionele accommodatie, als centrale plek in de wijk, te realiseren.

Door extra investeringen wil het college de voorzieningen in de stad op peil houden. Daarnaast komt er een aanpak tegen jeugdwerkloosheid, worden stages extra gestimuleerd en ondersteuning voor het bedrijfsleven bij de overgang naar een circulaire economie. Er is en blijft aandacht voor duurzaamheid/vergroening en ook de digitalisering van de stad houdt prioriteit.

Grote projecten in 2021

De aanbesteding voor de nieuwe zwemvoorziening van de Multifunctionele Sport- en Beleefcampus (MFSA) De Braak wordt afgerond en de eerste leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege starten in 2021 op deze nieuwe plek. Ook de ontwikkelingen rondom Brainport Smart District worden in 2021 zichtbaar. De eerste woningen zijn in aanbouw en de innovatieve, duurzame concepten krijgen vorm. De voorbereidingen voor het Huis voor de Stad zijn in volle gang; in 2021 vindt de sloop van bestaande huisvesting plaats, waarna aan de bouw kan worden begonnen. In steeds meer wijken wordt glasvezel aangelegd; Warande en Helmond-Noord worden aangelegd in 2021.

Woonlasten

De stijging van de woonlasten blijft voor de inwoners beperkt. Naast alleen de inflatiecorrectie op de OZB en lagere rioolheffing, stijgen de afvallasten, maar door vanaf 2021 het scheiden van afval te stimuleren en mensen te laten betalen op basis van het restafval dat ze aanbieden, kunnen inwoners hierin zelf besparingen realiseren.

Behandelprocedure

Op 27 oktober komt de gemeenteraad bij elkaar voor de algemene politieke beschouwingen. Op 3 en 4 november bespreekt de raad de financiële stukken in de adviescommissies Inwoners en Omgeving. Op 10 november volgt de vaststelling van de financiële stukken. Deze vergaderingen zijn live te volgen via:
www.helmond.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden